Privacy Policy

 

 

Privacybeleid CopyCopyLeiden

https:// copycopyleiden.nl

Over ons privacybeleid

Copycopyleiden geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het  gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Copycopyleiden en de gekoppelde webshop Shirtprint.nl.  Zie ook HIER De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2019, met het publiceren van een  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden  verzameld, waar deze gegevens voor worden  gebruikt  en met  wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met  betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft  over ons privacybeleid kunt  u contact opnemen met  onze  contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan  het  einde  van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen  op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar  wij deze  (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Website software

Onze website  is ontwikkeld  met  software van WordPress  , wij hebben voor onze  webhosting hiervan gekozen voor de provider  Strato. Persoonsgegevens  die u ten  behoeve van onze  dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, worden met  deze partij  gedeeld.  Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een  ander doel. Strato is op basis  van de overeenkomst die wij met  hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze  beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie  en een  sterk  wachtwoordbeleid. Er worden  regelmatig back-ups gemaakt om verlies  van data  te voorkomen.

 

Webhosting

Wij nemen  webhosting- en e-maildiensten af van Hostnet en Strato . Hostnet en Strato  verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen  doeleinden. Wel kunnen deze  partijen metagegevens verzamelen over het gebruik  van de diensten. Dit zijn geen  persoonsgegevens. Hostnet en Strato hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies  en ongeoorloofd gebruik  van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet en Strato zijn op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Mailverkeer

Wij maken  voor ons reguliere zakelijke  e-mailverkeer gebruik  van de diensten van Hostnet en Strato. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies  en corruptie van uw en onze gegevens zoveel  mogelijk te voorkomen. Hostnet en Strato hebben geen  toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Verzending  en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het  in voorkomende gevallen onze  taak  om uw pakket  bij u of op een door u aangegeven adres te laten  bezorgen. Wij maken  gebruik van de diensten van PostNL voor het  uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor  noodzakelijk dat  wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  PostNL delen.  PostNL gebruikt deze  gegevens alleen  ten  behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het  geval  dat  PostNL onderaannemers inschakelt, stelt  PostNL uw gegevens ook aan  deze  partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het  bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken  wij gebruik  van de diensten van Unit4  Multivers. Wij delen uw naam, adres  en woonplaatsgegevens en details  met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Unit4  Multivers is tot geheimhouding verplicht  en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  Unit4 Multivers gebruikt  uw persoonsgegevens niet voor andere  doeleinden dan  hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten  behoeve van onze  dienstverlening. Dat wil zeggen dat  het  doel van de verwerking altijd direct  verband houdt  met  de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met  ons deelt  en wij gebruiken deze  gegevens om – anders dan  op uw verzoek  – op een  later  moment contact met u op te nemen, vragen  wij u hiervoor  expliciet  toestemming.  Uw gegevens worden niet  met  derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige  administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen  en ons of een  eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch  verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze  website  worden  verwerkt  met  het  doel onze  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens   (bijvoorbeeld uw IP-adres,  webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking  aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen  kan Copycopyleiden op grond  van een  wettelijke verplichting worden  gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar  wij zullen ons binnen  de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang  u cliënt  van ons bent.  Dit betekent dat  wij uw klantprofiel bewaren  totdat  u aangeeft dat  u niet langer  van onze  diensten gebruik wenst  te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen  wij facturen met  uw (persoons)gegevens te bewaren, deze  gegevens zullen wij dus voor zolang  de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben  echter geen  toegang  meer  tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar  aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond  van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft  u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden  verwerkt. Wij leggen  u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze  rechten kunt  beroepen.

In beginsel sturen  wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën  van uw gegevens enkel  naar  uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het  geval  dat  u de gegevens op een  ander  e-mailadres of bijvoorbeeld per post  wenst  te ontvangen, zullen wij u vragen  zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde  verzoeken, in het  geval van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen  onze  systemen hanteren.

U heeft  te allen tijde het  recht  om een  klacht  in te dienen  bij de Autoriteit Persoonsgegevens  als u vermoedt dat  wij uw persoonsgegevens op een  verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft  altijd het  recht  om de  gegevens die wij (laten)  verwerken en  die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.  U kunt  een  verzoek  met  die strekking  doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen  30 dagen een  reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  kopie  van alle gegevens met  een  overzicht  van de verwerkers die deze  gegevens onder  zich hebben, onder  vermelding van de categorie waaronder wij deze  gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft  altijd het  recht  om de gegevens die wij (laten)  verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten  aanpassen. U kunt een  verzoek  met  die strekking  doen  aan  onze  contactpersoon  voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen  30 dagen een  reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt  ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking  van de verwerking

U heeft  altijd het  recht  om de gegevens die wij (laten)  verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een  verzoek  met  die strekking  doen  aan  onze  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen  30 dagen een  reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt  ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens tot u de beperking opheft  niet  langer  worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft  altijd het  recht  om de gegevens die wij (laten)  verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een  andere partij  te laten  uitvoeren. U kunt een  verzoek  met  die strekking  doen  aan  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan  binnen  30 dagen een  reactie op uw verzoek.  Als uw verzoek  wordt ingewilligd sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën  van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere  verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval  de dienstverlening niet langer  voortzetten, omdat  de veilige koppeling van databestanden dan  niet langer  kan worden  gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft  in voorkomende gevallen  het  recht  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Copycopyleiden. Als u bezwaar maakt  zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken  in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat  zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter  beschikking stellen  en daarna de verwerking blijvend  staken.

U heeft  bovendien het  recht  om niet aan  geautomatiseerde  individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat  dit recht  van toepassing is. Bent u van mening dat  dit wel zo is, neem dan contact op met  onze  contactpersoon voor privacyzaken.

 

 Cookies

Via onze  website worden mogelijk cookies geplaatst van het  Amerikaanse bedrijf Google,  als deel  van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken mogelijk deze  dienst  om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe  bezoekers de website  gebruiken. Deze verwerker is mogelijk  verplicht  op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage  te geven in deze  gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

In het  geval  dat  softwareoplossingen van derde  partijen gebruik maken  van cookies  is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen  in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het  recht  ons privacybeleid te wijzigen. Op deze  pagina  vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het  nieuwe privacybeleid gevolgen heeft  voor de wijze waarop wij reeds  verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan  brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Copycopyleiden

Boommarkt 8

Zuid holland

Nederland

T (071) 512-7577

E Administratiel@copycopyleiden.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Paul Kraijenbrink